ΨΗΦΙΣΜΑ Ο.Μ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Αναδημοσιεύουμε ένα ψήφισμα της Οργάνωσης Μελών της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου που εκδόθηκε στις 10/5. Πρόκειται για ένα πολύ καλό ψήφισμα με το οποίο συμφωνούμε πλήρως.

Βρι­σκό­μα­στε σε μια συ­γκυ­ρία ιστο­ρι­κή και πρω­τό­γνω­ρη με μια κυ­βέρ­νη­ση – εκ­φρα­στή μιας μα­κράς πε­ριό­δου κι­νη­μά­των και αγώ­νων των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας. Αγώ­νες μι­κρό­τε­ροι ή με­γα­λύ­τε­ροι, στις πλα­τεί­ες, τους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους, τα πα­νε­πι­στή­μια και τις γει­το­νιές που εμπνεύ­στη­καν από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τον επέ­λε­ξαν ως ικανό όχημα για την υλο­ποί­η­ση των αι­τη­μά­των τους. Τα με­τα­βα­τι­κά αι­τή­μα­τα των συ­νε­δρια­κών απο­φά­σε­ων του κόμ­μα­τος, καθώς και οι προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στη ΔΕΘ που εξέ­φρα­σαν αυτή τη δυ­να­μι­κή, απο­τε­λούν ένα πρό­γραμ­μα ικανό να απα­ντή­σει σε πρω­ταρ­χι­κό αλλά απο­τε­λε­σμα­τι­κό επί­πε­δο και μο­νο­με­ρή κα­τεύ­θυν­ση στις ανά­γκες του κό­σμου που πλήτ­τε­ται. Την ίδια στιγ­μή απο­τε­λούν ένα πρό­γραμ­μα του οποί­ου η υλο­ποί­η­ση σή­με­ρα τί­θε­ται υπό αμ­φι­σβή­τη­ση.

Η επι­λο­γή συ­νέ­χι­σης πλη­ρω­μής των το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων και η πα­ράλ­λη­λη προ­σπά­θεια για την κά­λυ­ψη των στοι­χειω­δών κοι­νω­νι­κών ανα­γκών (μι­σθοί, συ­ντά­ξεις κλπ) αφε­νός οδή­γη­σε στη δέ­σμευ­ση των απο­θε­μα­τι­κών του Δη­μο­σί­ου υπό τον έλεγ­χο της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος  μέσω της πρό­σφα­της Πρά­ξης Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου και αφε­τέ­ρου σύ­ντο­μα μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε οι­κο­νο­μι­κό αδιέ­ξο­δο και έντο­νη πο­λι­τι­κή πίεση από την πλευ­ρά των δα­νει­στών.

Εν όψει του Eurogroup της 11/5 και της δόσης των 750 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ της 12/5, επι­μέ­νου­με πως δε θα δε­χτού­με καμιά δια­πραγ­μά­τευ­ση και υπα­να­χώ­ρη­ση στις προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και θε­ω­ρού­με πως η κυ­βέρ­νη­ση θα πρέ­πει να απα­ντή­σει άμεσα με μο­νο­με­ρείς τα­ξι­κές πο­λι­τι­κές επι­λο­γές. Θε­ω­ρού­με επί­σης, ότι δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας λόγος η δια­πραγ­μά­τευ­ση να γί­νε­ται μυ­στι­κά, μέσα στις κλει­στές αί­θου­σες των Βρυ­ξελ­λών και της Φραν­κφούρ­της, εκτός από την αδυ­να­μία των «θε­σμών» να υπε­ρα­σπι­στούν τις πο­λι­τι­κές τους μπρο­στά στους Ευ­ρω­παί­ους πο­λί­τες. Δεν θέ­λου­με καμία συμ­με­το­χή στην υπο­κρι­σία τους.

Επι­μέ­νου­με στον πρω­ταρ­χι­κό στόχο της κυ­βέρ­νη­σης για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας και την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων ώστε καμιά κοι­νω­νι­κή ανά­γκη να μην τεθεί σε δια­πραγ­μά­τευ­ση. Επι­διώ­κου­με την άμεση και βαριά φο­ρο­λο­γία στους πλού­σιους και την εκ­κλη­σία, με μο­να­δι­κό απο­δε­κτό, ένα μνη­μό­νιο στην ελ­λη­νι­κή αστι­κή τάξη ενώ το­νί­ζου­με την ανά­γκη εκ­δη­μο­κρα­τι­σμού αλλά και ρήξης με το κρά­τος (δια­πλο­κή, δι­κα­στι­κό σύ­στη­μα, κα­τα­στο­λή, στρα­τός, εκ­κλη­σία κλπ).

Επι­μέ­νου­με στο πρό­γραμ­μα της ΔΕΘ και ει­δι­κά στα ζη­τή­μα­τα που αφο­ρούν τη νε­ο­λαία, όπως η άμεση επα­να­φο­ρά του βα­σι­κού μι­σθού στα 750 ευρώ, η επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων αλλά και όλων των (χα­μέ­νων κατά τους και­ρούς των μνη­μο­νί­ων) ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των. Επι­μέ­νου­με στο ζή­τη­μα της άμε­σης κα­τάρ­γη­σης του ΕΝΦΙΑ, των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων πάσης φύ­σε­ως, του ΤΑΙ­ΠΕΔ, καθώς και στα ζη­τή­μα­τα του ασφα­λι­στι­κού στη βάση των – ήδη από καιρό – δια­τυ­πω­μέ­νων προ­τά­σε­ων του κόμ­μα­τος. Όσο δεν ικα­νο­ποιού­νται αυτά τα αι­τή­μα­τα, τόσο συ­νε­χί­ζε­ται η φτω­χο­ποί­η­ση των λαϊ­κών τά­ξε­ων προς όφε­λος της κερ­δο­φο­ρί­ας του κε­φα­λαί­ου.

Τέλος, θε­ω­ρού­με ως εξαι­ρε­τι­κά ανα­γκαία μια πα­νευ­ρω­παϊ­κή εκ­στρα­τεία προς τους λαούς της Ευ­ρώ­πης για την δια­γρα­φή του χρέ­ους όλων των χωρών, ως πρώτο βήμα για την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας συ­νο­λι­κά στην Ευ­ρώ­πη, και επι­μέ­νου­με στην παύση πλη­ρω­μών προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ και στη δια­γρα­φή του χρέ­ους εδώ και τώρα, ως τη μο­να­δι­κή εναλ­λα­κτι­κή λύση απέ­να­ντι στην επί­θε­ση των «θε­σμών» προς την εντο­λή του ελ­λη­νι­κού λαού.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s